İşe Alma ve Yerleştirme

İŞE ALINMA
İşe Alınma Şartları
NAZSAN’da çalışacak personelin işe alınması için aşağıdaki şartlar gereklidir:
a) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş veya kamu haklarını kısıtlayıcı ağır suçla mahkum edilmiş bulunmamak,
b) İşin gerektirdiği eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip olmak,
c) İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olduğunu belgelendirmek (NAZSAN ayrıca, gerekli gördüğü durumlarda sağlık muayenesi, laboratuvar tahlilleri, röntgenler ile diğer tahlil ve muayeneleri yaptırabilir veya bunların yaptırılmasını isteyebilir. Bu muayene ve tahlillerden sonra sağlık durumları sakıncalı görülen adaylar işe alınmayabilir.
d)NAZSAN ’da çalışırken, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17/II veya 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddeleri nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
Ancak yukarıda belirtilen işe alınma şartları, işe alınacak adayın veya görülecek işin özelliklerine göre, gerekli durumlarda Şirket Yönetimi tarafından değiştirilebilir.

Adayın İş Başvurusu
İş isteyen personel adayları iş başvuru kanalları ile NAZSAN’a başvurduklarında, düzenlenmiş olan “İş Başvuru Formu”nu doldururlar. “İş başvuru formu’nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması şarttır. Bu form başvuru niteliğinde olup, bununla iş isteyenin işe kabul edildiği anlamı çıkmaz.Bu iş başvuru formu’nda gösterilen referanslardan, adayın eski iş yerlerinden ve uygun gördüğü diğer kaynaklardan, gizli tutulmak kaydı ile bilgi isteyebilir. Ayrıca adayın işe uygunluğunu tespit etmek amacıyla çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulayabilir.

Adayın İşe Alınması ve Aranan Belgeler
İşe alınması onaylanan adaya; yapacağı işin niteliği, işe başlama tarihi, ücreti, bunun ödeme şekli ve zamanı ile bu yönetmelikte düzenlenmemiş özel şartlar varsa, bunlar yazılı olarak bildirilir.İşe başlamadan önce, ilgili iş sözleşmesi taraflarca imzalanır ve adaya bu yönetmelikten bir adet verilir. İş sözleşmesi ve diğer belgelerin imzalanması bu yönetmeliğin ve diğer şartların tümünün kabulü anlamında olup, yazılı belgelerin imzalı birer nüshasını dosyasında saklanmak üzere insan kaynaklarına iade eder.
Adayın işe başladığı tarih, iş sözleşmesinde yazılan tarihtir. İş sözleşmesi personelin özlük dosyasında saklanır. İşe alınacak personele ve görülecek işin özelliklerine göre personelin kendisinin ticari, idari, mesleki, ailevi ve birinci derece yakınları ile ilgili bilgileri, ticari faaliyetlerinin olup olmadığının sorulmuş olması işe alımın ve NAZSAN Etik Kurallarının kabulü gereği olduğundan bu hususların personelce beyan edilmiş olması da zorunludur.

İş Sözleşmeleri
İşe kabul edilen personel ile yazılı iş sözleşmesi yapılır.NAZSAN, gerekli gördüğü durumlarda, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ve işin niteliğine bağlı olarak işe kabul edilen personel ile 24 aya kadar belirli süreli iş sözleşmesi yapabilir. Bu durumda sözleşme süresi sonunda, ayrıca bildirime gerek kalmaksızın ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin sözleşme kendiliğinden sona erer.
Deneme Süresi
İşe alınan personel, 2 aylık deneme süresine tabidir. Deneme süresi içinde gerek işveren ve gerekse işe alınan personel, fesih bildirimi süresine bağlı olmaksızın iş sözleşmesini feshetmek hakkına sahiptir. Bu durumda aday ancak işlemiş olan ücretini almaya hak kazanır.

İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon)
NAZSAN, işe alınan personelin işyerine uyumunu sağlamak amacıyla işe özgü İşe Hazırlama Programı (Oryantasyon) uygulayabilir.

Buluş, Öneri ve Ödül
NAZSAN’ı hedeflerine ulaştıracak davranışların özendirilmesi ve ön plana çıkarılması, bağlılığın, motivasyonun ve verimliliğin artırılması veya en iyi uygulamaların ortaya çıkarılması amacı doğrultusunda, personelin ölçülebilir nitelikte yarar ve tasarruf sağlayan başarıları, buluş ve önerileri değerlendirilerek NAZSAN politikası doğrultusunda ödüllendirilir veya takdir edilir. Buluşların NAZSAN’ a ait olacağı ve patente tabi olması halinde NAZSAN tarafından patent talebinde bulunulabileceği personel tarafından peşinen kabul edilmiştir.